خصم

بهارات دادي شيف *12حبه

رقم المنتج: بوكس

٦ د.أ.‏٨ د.أ.‏

بهارات دادي شيف *12حبه

مكونات البكج 
كمون ناعم- بهارات شورما - بهارات سمك
بهارات مشكله -بهارات السبعه -بهارات كبسه       
كركم ناعم - ثوم مطحون -سماق  بودره -كاري 
فلفل ناعم - قرفه  ناعمه